©


Zondag 8 juli 2007
Wijhe ( Enkstraat ):
Uitslaande brand in bedrijvencomplex


.
.
.
..


.


.
.
..
.Gevaarlijke situatie . . . voor de pers!


Een overijverige brandweervrouw gelastte onze fotograaf, die op circa 15 meter van het gebouw zijn werk deed, naar een plaats op ca 50 meter afstand van het -allang niet meer brandende- gebouw te gaan.
Voor de goede orde: er was ter plaatse geen lint gespannen, noch op enigerlei andere wijze sprake van een afgescheiden gebied.
Hij wees haar op zijn (duidelijk zichtbare) politieperskaart, die juist voor dit soort situaties in het leven is geroepen en professionele persmedewerkers onderscheidt van publiek en hobbyfotografen.
Hij antwoordde haar bovendien, dat er kennelijk noch direct gevaar te duchten viel, noch dat hij de hulpverleners hinderde;
twee voorwaarden, waaraan wij altijd voldoen.
Diverse ter plaatse aanwezige brandweerlieden droegen al enige tijd geen ademlucht en helm meer: een overduidelijke indicatie.

Op zijn vraag waarom de opdracht dan toch nog geuit werd, kwam het argument "U draagt geen beschermende kleding" in haar op.
"Het was in opdracht van de politie", zo wist de brandweerdame te vertellen.

Kennelijk was de situatie alleen gevaarlijk voor professionele persfotografen; niet voor de toeschouwers en betrokkenen -waaronder diverse kinderen (zie onderstaande foto's)....die nota bene pal vóór en zelfs IN het gebouw aanwezig waren...

Omdat steeds weer blijkt, dat er bij hulpverleningsinstanties mensen in dienst zijn, die niet weten, wat een politieperskaart inhoudt, plaatsen we nogmaals de ins en outs van dit voor professionele persmedewerkers gereserveerde identiteitsbewijs. (zie onderaan)

..

Foto's:
Don Stolwijk - U S Media

De politieperskaart / rellenkaart

De landelijke politieperskaart en de bijbehorende rellenkaart geven de houder in principe toegang tot door de politie of het bevoegd gezag afgesloten straten of terreinen bij demonstraties, rellen en calamiteiten als gijzelingen, vliegrampen, overstromingen, branden, ongelukken, enzovoorts.
De houder mag het werk van politie, brandweer, medische diensten, enz. niet in ernstige mate hinderen.
De kaart is alleen bestemd voor NVJ-leden en anderen, die met een verklaring van hun werkgever of opdrachtgever(s) kunnen aantonen, dat hun hoofdberoep journalist is.
De aanvrager moet verder meewerken aan de redactionele inhoud van een massamedium en de kaart voor zijn werk nodig hebben.
Ook technische medewerkers die de totstandkoming van het journalistieke product faciliteren, kunnen in aanmerking.
(Zie ook www.villamedia.nl)


Op alle foto's op de sites van U S Media en elders (inclusief het archief ) rust auteursrecht.
Op enigerlei publicatie van onze auteursrechtelijk beschermde foto's
zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming volgt een factuur van € 75,00 exclusief BTW per foto.
In geval van "leeching" wordt een bedrag ter grootte van de schade door overmatig dataverkeer in rekening gebracht.

Bij in gebreke blijven van betaling volgt gerechtelijke vervolging.